Contact Us

D.El.Ed. Uttar Pradesh

U.P. PARIKSHA NIYAMAK PRADHIKARI,ALLAHABAD(U.P.)

Help Line No.

0532-2467504,
0532-2466769

Email ID For UPTET

uptethelpline[at]gmail[dot]com

Email ID For UPDELED

updeled[at]gmail[dot]com