Contact Us

U.P. PARIKSHA NIYAMAK PRADHIKARI,ALLAHABAD Uttar Pradesh

U.P. PARIKSHA NIYAMAK PRADHIKARI,ALLAHABAD(U.P.)

Help Line No.

05322466761,
0532-2466769
0532-2467504

Email ID

For UPTET. : uptethelpline[at]gmail[dot]com

Email ID

For D.El.Ed. : updeled[at]gmail[dot]com

Email ID

For Junior Aided Exam : junioraidedexam[at]gmail[dot]com